Thông tin qua các năm

Công bố thông tin ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo mời họp và Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2024

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023
24/10/2023

Kết quả giao dịch cổ phiếu người nội bộ
20/07/2023

Thông báo chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Thông báo giao dịch cổ phiếu người nội bộ

Biên bàn và Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thiết bị năm 2023

Thông báo mời họp và tài liệu ĐH cổ đông thường niên năm 2023

Tổ  chức ĐHCĐ thường niên 2023 

Kết quả giao dịch cổ phiếu người nọi bộ

Giao dịch cổ phiêu người nội bộ 

Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 

Thông báo ngày chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền 

Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty CP Thiết bị

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Biên bảnvà Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Công bố thông tin Chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP bất động sản Toàn Cầu 

Gia hạn thời gian họp Đại hội cổ đông năm 2022

Ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông dự đại hội cổ đông thường niên năm 2022

16/11/2021

Thông báo chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền 

 

Ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông dự đại hội cổ đông thường niên năm 2022

04/11/2021

Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

 

16/7/2021

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính và nghành nghề kinh doanh của công ty

16/7/2021

Công bố thông tin về người phụ trách quản trị công ty 

13/7/2021

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

29/4/2020

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên

20/6/2020

Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu MA1

23/6/2020

Quyết định thay đổi HĐQT

22/7/2020

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

17/5/2019

Nghị quyết đại hội cổ đông

31/5/2019

Biên bản đại hội cổ đông

31/5/2019

Nghị quyết đại hội cổ đông

29/6/2018

Biên bản họp cổ đông

29/6/2018

Nghị quyết đại hội cổ đông

31/5/2017