Thông tin qua các năm

16/11/2021

Thông báo chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền 

 

04/11/2021

Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

 

16/7/2021

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính và nghành nghề kinh doanh của công ty

16/7/2021

Công bố thông tin về người phụ trách quản trị công ty 

13/7/2021

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

29/4/2020

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên

20/6/2020

Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu MA1

23/6/2020

Quyết định thay đổi HĐQT

22/7/2020

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

17/5/2019

Nghị quyết đại hội cổ đông

31/5/2019

Biên bản đại hội cổ đông

31/5/2019

Nghị quyết đại hội cổ đông

29/6/2018

Biên bản họp cổ đông

29/6/2018

Nghị quyết đại hội cổ đông

31/5/2017

Công bố Biển bản họp và Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021

30/6/2021

Công bố thông tin mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

4/6/2021