CÁC DANH HIỆU, BẰNG KHEN CẤP NHÀ NƯỚC 

  • Huân chương lao động hạng III, II 
  • Cở thi đua của Chính Phủ
  • Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ
  • Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công Thương