Công ty Cổ phần Thiết bị được thành lập trên cơ sở sáp nhập nhiều đơn vị, qua mỗi thời kỳ khác nhau thì lại có sự sáp nhập, tách chuyển hoặc đổi tên theo sự chuyển đổi của đơn vị chủ quản. Việc hình thành Công ty Cổ phần Thiết bị hiện nay được thành lập trên cơ sở của 2 đơn vị chủ yếu: Tổng kho I tiền thân là Công ty Thiết bị I Hà Tây và Tổng kho II tiền thân là Công ty Thiết bị II Đông Anh.

Ngày 01/7/1983: Sáp nhập Tổng kho I và Tổng kho II thành Công ty Thiết bị thuộc Liên hiệp xuất nhập khẩu vật tư trực thuộc Bộ Vật tư theo Quyết định số 388/VT-QĐ của Bộ Vật tư. Công ty đặt trụ sở chính tại Km9 đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Vật tư về việc chuẩn bị nguồn vật tư (trừ xăng dầu) trong và ngoài nước đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế quốc dân theo chính sách và kế hoạch đã đề ra của Nhà nước và quy định của Bộ Vật tư.

11/9/1985: Công ty có tên gọi là Công ty Thiết bị – thuộc Tổng Công ty thiết bị và phụ tùng – Bộ vật tư (theo quyết định số 414/VT-QĐ về việc đổi Liên hiệp xuất nhập khẩu vật tư thành Tổng công ty thiết bị và phụ tùng).

28/5/1993: Công ty có tên gọi là Công ty Thiết bị – trực thuộc Tổng Công ty Máy và phụ tùng-Bộ Thương Mại (theo quyết định số 617/TM-TCCB về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước).

23/5/2003: Công ty có tên gọi là Công ty Thiết bị – Bộ Thương Mại (theo Quyết định số 612/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương Mại).

14/09/2005, Công ty thực hiện cổ phần hóa để chuyển đổi thành Công ty Cổ phần theo Quyết định số 2357/QĐ-BTM của Bộ Thương Mại.