Công ty cổ phần Thiết bị tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên trực tuyến năm 2021

Nhằm tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật đối với các công ty đại chúng về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ, đồng thời với trách nhiệm chung tay bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid -19, ngày 30/6/2021 Công ty Cổ phần Thiết bị tiến hành Đại hội theo hình thức trực  tuyến, tạo điều kiện cho các cổ đông Công ty hoàn toàn chủ động trong việc tham gia, theo dõi đại hội, gửi ý kiến đóng góp, thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị đã thành công tốt đẹp với tỷ lệ tham gia là hơn 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và các nội dung của Đại hội đều được thông qua với tỷ lệ nhất trí cao.

Một số hình ảnh về Đại hội cổ đông

Bà Nguyễn Hồng Trang- Trưởng ban kiểm soát đọc Báo cáo Ban kiểm soát cho năm tài chính 2020

Phạm Mạnh Kiếm đọc Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020